Sizlere daha hızlı, daha yakın,daha güvenli hizmeti sağlamayı ve üye memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen  değerli üyelerimiz;

Borsa Personelimiz tescil işlemlerini üye işyerlerinize de gelerek gerçekleştirebilmektedir. Teknolojik alt yapımızla hızlı bir şekilde işyerinizde tescil yapılıp evraklar teslim edilmektedir. Ayrıca tescil görevlilerimiz ile iletişimi geçerek müstahsil, fatura veya ihracat tescil işlemlerinizi sadece bir telefon aracılığıyla da yapabilirsiniz.

Bu kapsamda hizmet talep edecek üyelerimizin Borsamız tescil servisi ile iletişime geçmesi önemle rica olunur.


Tel: 0(324) 624 16 68 -  624 40 74 

 

 

 

 

Borsamız kotasyon listesindeki maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsamıza tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır.

Borsamıza tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım işlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsamızca tescil edilebilir.

Tüketicilerin kendi ihtiyaçları için yaptıkları alımlar ile borsamıza tabi maddelerin en az miktarları kadar veya bu miktarın altında yapılan alım satımlar tescile tabi değildir.

İlgili alım satım muamelelerin Tescil yaptırılma süresi 30 gündür. 30 gün içinde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi halinde, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. Ayrıca, süresinde ödenmeyen tescil ücretine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

Tescil olunan muamelelere ilişkin fiyatlar, alım ve satım şekilleriyle beraber aynı gün borsada yazılı olarak ilân edilir. 

Borsaya tescil ettirilmiş alım satım muameleleri tarafların yazılı müracaatları üzerine yönetim kurulu kararıyla iptal edilebilir ya da hakem heyeti veya mahkemeye kararıyla feshedilebilir.

Aynı alım satım muamelelerinin mükerrer yapılması halinde, tescil yönetim kurulu kararıyla iptal edilir.

İhracatın tescilinden ücret alınmaz. Ancak, ihracatçının ihraç ettiği malların yurt içindeki alımları tescile ve ücrete tabidir.

TESCİL ÜCRETİ VE GELİR VERGİSİ TEVKİFATI ( STOPAJ )

Tescil ücreti, muameleyi tescil ettiren tarafından tescil esnasında peşin olarak ödenir. Müstahsil Tescillerinde Gelir Vergisi Tevfikatı ( Stopaj) ödenmesi zorunludur. Nakit stopaj yerine süresiz banka teminat mektubu ile de tescil işlemi yapılır. Kayıt için gerekli belgeler listesinde bu durum belirtilmiştir.

Alım satım muamelesi tescil edildikten sonra, tarafların müştereken yaptıkları tescil ücretini etkileyecek değişiklikler, tescilin yapıldığı gün borsaya iletilir ve bu değişiklik tescil ücretinde bir artış meydana getirirse, aradaki fark tahsil edilir. Tescil ücretinde azalma meydana gelmişse ve aynı gün borsaya bildirilmiş ise, fazla alınan ücret ilgililere iade edilir. Tescil ücreti her işlem başına ayrı ayrı hesaplanarak tahsil edilir.

 

YÖNETİM KURULU'NUN 13/03/2019 TARİHLİ VE 49-436/5 SAYILI KARARI

 

436/5– TOBB'nin 11/03/2019 tarihli ve 2554 sayılı "TİBOS Bilgi Sistemleri" konulu yazıları görüşüldü: Onuncu (2014-2018) Kalkınma Planında yer alan "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Eylem Planı başlığı altında Ticaret borsalarını ilgilendiren 2 nci madde "Borsa otomasyon sisteminin, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm borsalarca kullanılması zorunluluğu getirilecektir." hükmü çerçevesinde belirtilen hususların;

1- Tescil işlemi esnasında müstahsillere ait stopaj vergilerinin tahsilat kontrolünün yapılarak, verginin ödenmemiş olması durumunda tescil işleminin gerçekleştirilmemesi,

2- Tescil ücretinin işlem esnasında peşin alınması,

3-Tescil işleminin belirtilen sürelerde yapılmaması, aşan sürede tescil işlemine ait yüzde elli tescil ücretinin tahsilatı yapılmadan tescil işleminin gerçekleştirilmeyeceğinin,

4-Tescil işlemlerinin alıcı ve satıcı bazında vergi no veya T.C. Kimlik no kontrolleri yapılmadan işlemin gerçekleştirilmeyeceği,

5-Her üyenin ürün ve yıl bazında stok takibinin program tarafında takip edileceği,

Dikkate alınarak tescil işlemlerinin titizlikle yapılmasına , ilgili kararımızın üyelere duyurulmasına uygunluğuna , tasvip ve onayına mevcutta bulunan üyelerce oybirliği ile karar verildi.

TESCİL TAVAN ÜCRETİ VE ORANI

 

TESCİL İŞLEMLERİ MEVZUATI
* TESCİL YÖNETMELİĞİ (Tıklayınız)
* BORSAMIZ KOTASYON LİSTESİ (Tıklayınız) 
* 164 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Tıklayınız)
* 175 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Tıklayınız)
* 185 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Tıklayınız)
* 185 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ EK LİSTE (BORSALARA KOTE EDİLEN MADDELER) (Tıklayınız)
* 202 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Tıklayınız)