Tarım sektörü, reel sektör içindeki önemli ekonomik payına ilaveten, sosyal, kültürel ve stratejik amaçlara da hizmet eden ve bu itibarla ülkemizin bütün fertlerini doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren bir sektördür. 

 
Her ne kadar tarımın gayrisafi yurtiçi hasıla ve ihracat içindeki payı azalıyorsa da, hem üretimi, hem de talep gücü ile tarım kesimi ekonomi içindeki yerini korumaktadır.
 
Küreselleşen dünyada ilişkilerin daha esnek, rekabete dayalı ve zamanında gerçekleştirilmesinin zorunluluğu, ülkemizde Borsaların faaliyetlerinin önemini artırmaktadır.
 
Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişimler, kamu kurum ve kuruluşlarını, STK’ları uzun dönemli plânlar yapmaya zorlamış, etkili bir kamu yönetimi için stratejik düşünmeyi, stratejik kararlar almayı ve stratejik yönetim süreçlerini geliştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Stratejik plânlama; bir yandan kamu malî yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimi ve güçlendirilmesine destek olmaktadır.
 
Kurum olarak misyonumuz, Borsacılık Anlayışında; Kentimizin ve Bölgemizin Ticari Etkinliğini Arttırmak, Üyelerimizin Tarım ve Gıda Sektöründe Gelişen Dünyada Yer Almasını Sağlayacak Ticaret Yapısını Oluşturmak, Bulunduğumuz Kent ve Bölgede Sosyal Sorumluluk Projelerinde Etkin Rol Oynamaktır. Kurumumuzu ileriye götürme, kaynaklarımızın tespiti ve güçlü yanlarının ışığında kurumsal amaçlarımız belirleme, bu amaçlara ulaşmada özel politikalar saptama ve kurumun amaçlarını başarabilmesi için bunları en uygun şekilde uygulama sürecidir.
 
Kurumumuzun etkinliğini, verimliliğini ve dinamizmini artıran bir araç olarak gördüğümüz kurumumuzun ileriye dönük çalışmaları; temel ilke ve politikalarımızın, önceliklerimizin, orta ve uzun vadeli hedeflerimizin, bunları gerçekleştirmek için izleyebileceğimiz yöntemlerin ve kaynak dağılımlarının saptanmasıyla tamamlanmıştır.
 
Bu nedenledir ki; hiçbir başarı tesadüf değildir, aksine bütün başarılar, mükemmel bir hesaplama ve planlamanın sonucudur. Kurumların başarılı bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirebilmeleri için iyi bir stratejik planlama ve yönetim sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Hizmetlerimizdeki kaliteyi artırmak, Bölgemizin ve Ülkemizin gelişimine katkıda bulunabilecek her türlü girişimde yer almak arzusu ile çalışmalarımızı belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda devam etmekteyiz.
 
Saygılarımla,
 
Mustafa TEKE
 
Yönetim Kurulu Başkanı

.
  

Adı: *
Soyadı: *
Cep Telefonu: *
TC Kimlik No: *
E-Posta:
Konu (İstek/ Randevu konusu)
Açıklama:
Doğrulama Kodu:
Yukardaki kodu aşağıya giriniz

* zorunlu alanlar