Mustafa TEKE

İlhan TİTİZ

Fatma TEMEL (Gözlemci)

AİK

Akreditasyon İzleme Komitesi'nin Oluşumu

Akreditasyon başvurusu kabul edilen her oda/borsa ve şubeleri, bu durumun kendisine bildirildiği tarihten itibaren 1 ay içinde Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında Akreditasyon İzleme Komitesi kurar. Bu şart Akreditasyon statüsü verilen oda/borsalar için de geçerlidir. Komitenin görevleri, oda/borsanın en az 4 yıl süreli Stratejik Planını hazırlamak, hazırlanan Stratejik Planın hedeflerini yıllık İş Planları ile izlemek, sonuçlarını yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek, tüm bu çalışmaları oda/borsa Yönetim Kurulu onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamaktır. Komitede ayrıca, oda/borsa Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından görevlendirileceği bir üye, Meclis’in kendi üyeleri arasından görevlendireceği, Yönetim Kurulu Üyesi olmayan bir üye, Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumluları yer alır. Komitenin raportörü Genel Sekreter, onun yokluğunda genel sekreterin atadığı Akreditasyon Sorumlusudur. Komite her 3 ayda bir olağan olarak toplandığı gibi, Başkan'ın talebi veya herhangi 3 üyenin çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir. En az 3 üye ile toplanan komitede kararlar da en az 3 üye ile alınır. Alınan kararlar, Karar Defteri’ne katılanların imzaları ile kaydedilir. Karar Defteri geliştirme ziyaretlerinde ve denetimlerde ibraz edilir.

Kalite Politikası, Kalite Yönetim Sistemi ve Taahhüdü, TOBB Akreditasyon Sistemi ile ilgili taahhüt süreci 26/10/2022 tarihli ve 2-21/10 sayılı Meclis Kararında ihtiva ettiği üzere; Akreditasyon İzleme Komitemiz

MUSTAFA TEKE Yönetim Kurulu Üyesi

İLHAN TİTİZ Meclis Üyesi

FATMA TEMEL Meclis Üyesin‘den ve

HASAN ŞANLI Genel Sekreter

EZGİ FINDIK GÜNGÖR, ELİF KÖKSAL ve CABBAR DURSUN Akreditasyon Sorumluları olarak teşekkül edilmiştir.

Ali SEÇER

Ünvanı : YK Başkanı

Ad-Soyad : Ali SEÇER

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

Mustafa TEKE

Ünvanı : Yönetim Kurulu Üyesi

Ad-Soyad : Mustafa TEKE

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

İlhan TİTİZ

Ünvanı : Meclis Başkan Yardımcısı

Ad-Soyad : İlhan TİTİZ

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

Fatma TEMEL

Ünvanı : Meclis Başkan Yardımcısı

Ad-Soyad : Fatma TEMEL (Gözlemci)

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

Hasan ŞANLI

Ünvanı : Genel Sekreter

Ad-Soyad : Hasan ŞANLI

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

Elif KÖKSAL

Ünvanı : Akreditasyon Sorumlusu

Ad-Soyad : Elif KÖKSAL

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

Ezgi Fındık GÜNGÖR

Ünvanı : Akreditasyon Sorumlusu

Ad-Soyad : Ezgi Fındık GÜNGÖR

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

Cabbar DURSUN

Ünvanı : Akreditasyon Sorumlusu

Ad-Soyad : Cabbar DURSUN

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

.

KOMİSYON KARAR

TARSUS TİCARET BORSASI

AİK oluşturulması ve Oryantasyon Eğitimi konusu,

Kalite Politikası, Kalite Yönetim Sistemi ve Taahhüdü,Akreditasyon Süreci konusu 06.10.2022 tarih 01 sayısı YKK görüşüldü: Yönetim Kurulu Kalite Politikası, Kalite Yönetim Sistemi ve Taahhüdü, Akreditasyon Süreci konusunda genel sekreter tarafından sözlü olarak bilgilendirildi. Sistemin gerekliliği olan yöneten ve yönetilenlerle birlikte çalışma prensibi oluşturularak takım ruhu oluşturulması, kurulu sistemin devamlılığı ve iyileştirilmesi için

a-“Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sistemi kurmayı, kalite politikasını oluşturmayı, kurum hedeflerini belirlemeyi, kurum hedeflerini, kalite yönetim sistemini ve akreditasyon sistemini gözden geçirmeyi, ve bu sistemlerin sürdürülebilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı” taahhüt kararına oybirliği ile ,

b- Genel Sekreter’in gerekli değişiklik ve düzenlemeler için yetkilendirilmesine,

onay ve tasvibine mevcuttaki üyelerce oybirliği ile karar verildi.

5174 Sayılı Kanun ve TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında Borsa Meclis Üyelerinin görevlerinin tebliğ edilmesi ve oryantasyon eğitimi hususu 06.10.2022 tarihli 01-10/10 sayılı Meclis Kararında görüşüldü. Meclis Üyelerinin görevleri bu oturumda belirlendi. Görevlerini içeren “Organ Üyeleri El Kitabı” dağıtıldı. Akreditasyon sistemi kapsamında görev bölümünün yönetim kurulu yetkisinde olduğu, bu itibarla;

Organ seçimlerinin tamamlanmasına müteakip 4.dönem 2021-2025 Yılları stretejik Planımızın hedeflerini yıllık iş planları ile izlenmesi, sonuçlarının yıllık faaliyet raporu ile değerlendirilmesi, Yönetim Kurulunun stratejik plan kapsamında aldığı kararları uygulaması amacıyla, Elif Köksal,Ezgi Fındık Güngör ve Cabbar Dursun ’ı Akreditasyon sorumlusu olarak devam etmesi, AİK’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Teke, Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Titiz, Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Temel, Genel Sekreter Hasan Şanlı ve Akreditasyon sorumluları tarafından teşekkül edilmesine, ilk AİK toplantısına davet edilerek toplantının yapılmasına karar verildi. (AİK /KASIM/2022 tarihinde yapılmasına)