05
ÜZÜM SATIŞ İLANI
İlçe Müdürlüğümüz adına tahsisli Tarsus Tarım Kampüsünde bulunan Sayköy Mahallesi 179/1 - 179/2- 165/1 nolu parsellerde yaklaşık 17 dekar bağ alanında gerçekleştirilen ''Bağa Baktım Üzüm Oldu, Yemeye Yüzüm oldu'' projesinde 2024 yılında gerçekleştirilen Demostrasyon ve eğitim çalışmaları sonucunda hasat olgunluğu yaklaşan 12000 kg. Ergin çekirdeksiz ve 3000 Kg Victoria çeşidi üzümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu esaslarına uygun açık teklif usulü satış işlemleri için 10.06.2024 Pazartesi günü Saat 10:00'da SAYKÖY Tarsus Tarım kampüsünde toplanılmak üzere satışı yapılması hususunda Borsamız web sayfasında ve SMS ile ilgili üyelerimize 10/06/2024 tarihine kadar ilan edilecektir.

[Devamını oku...]

04
On İkinci Kalkınma Planı başta olmak üzere 2024-2026 Orta Vadeli Program, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Millî Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı hedefleri doğrultusunda mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının fırsat eşitliği temelinde artırılması ve mesleki eğitimin paydaş kurum ve kuruluşlarının süreçlere aktif katılımını esas alan iş birliği modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile yeni açılacak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları İlgi Yönerge doğrultusunda
sahip oldukları/olacakları niteliklerine göre bölge okulu, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre özellikli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları olarak
elirlenecektir.
Bu doğrultuda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretimlerine devam eden öğrencilerin sektörel yoğunluğun bulunduğu yerlerdeki işletmelerde mesleki eğitime katılımlarının sağlanması adına firmalara yönelik bir anket hazırlanmış olup, mesleki eğitiminde sektöründe katılımı sağlamak ve firma ön talepleri toplamak adına bu anket çıktıları doğrultusunda yol alınacaktır.
Söz konusu anket linkine https://anket.tobb.org.tr/#/anket/sektörel-okullar-firma-ön-talep-formu adresinden ulaşılacak olup, söz konusu anketin 10.06.2024 tarihine kadar tamamlanması hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

30
Bilindiği üzere, 2021/22 sayılı “İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” hükümlerince sınıflandırılmış olan ihracatçı firmalar Sorumlu Denetçi istihdam etmekle yükümlüdür.
Bakanlığımız Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından anılan Tebliğ'in 11'inci maddesi hükümleri doğrultusunda 01-05 Temmuz 2024 tarihlerinde Antalya'da 2023/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eklerinde yer alan tüm ürün gruplarını kapsayan Sorumlu Denetçi Eğitimi
düzenlenecektir. Eğitime ilişkin duyuru Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde yapılmış olup, Kurumlarınız aracılığıyla ihracatçı firmalarda istihdam edilen çalışanların bu konuda bilgilendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Murat OVALI
Ticaret Denetmeni Müdürü V.

[Devamını oku...]

03
İlgi : 26.03.2024 tarihli ve 99577086 sayılı yazı
İlgi'de kayıtlı Miilli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin, eğitim, sosyal ve ekonomik uyum alanlarında desteklenmesi amacıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı"
(Facility for Refugees in Turkey - FRIT) kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi II" hibe sözleşmesinin uygulanmaya başlandığı, söz konusu proje kapsamında ortaokul öğrencileri için mesleki eğitimin tanıtımı, sunduğu fırsatlar ve istihdam olanakları tanıtılırken, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinin iş dünyasıyla bir araya gelmelerini sağlamak, kariyer planlamalarına yardımcı olmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak için gerekli yeterlilikleri edinmelerine katkıda bulunmak ve geleceğin meslekleri ve istihdam fırsatları hakkında
bilgilendirilmeleri sağlamak amacıyla proje pilot illerinde "Meslekî Eğitim ve İstihdam Etkinliği" yapılması planlandığı belirtilmiştir.
Söz konusu etkinliklerin 8-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gaziantep'te Ortadoğu Fuar merkezinde, 14-16 Mayıs 2024 tarihlerinde Bursa'da Merinos Fuar Merkezinde, 21-23 Mayıs 2024 tarihlerinde Adana'da TÜYAP Fuarcılık Adana Fuar Merkezinde, 5-7 Haziran 2024 tarihlerinde Şanlıurfa'da Şanlıurfa Fuar Merkezinde yapılacağı ifade edilirken, sanayici ve iş insanlarına tahsis edilecek stantların ücretsiz olarak, tüm altyapı ve stant malzemelerinin de proje tarafından karşılanacağı ifade edilmiştir.
Bilgilerinizi ve Gaziantep, Adana, Bursa ve Şanlıurfa illerinde söz konusu etkinliğe katılımın sağlanması hususunda gereğinin yapılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,


e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

[Devamını oku...]

03
Bilindiği üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı – COSME Programı"nın yerini, 31 Mart 2023 tarihinde Brüksel'de Katılım Anlaşması imzalanan ve
12 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tek Pazar Programı (TPP) - COSME Bileşeni" almıştır. KOSGEB, Tek Pazar Programının ulusal koordinatörü olarak yetkilendirilmiş olup Ülkemizin programdan yararlanma düzeyinin artırılmasına yönelik olarak, programın tanıtılması, çağrıların
duyurulması, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile teknik destek ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.
Bu çerçevede, KOSBEB tarafından, Tek Pazar Programı- COSME Bileşeni kapsamında yayımlanan ve ekte bilgileri yer alan "Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı - Erasmus for Young Entrepreneurs - junior call (SMP-COSME-2024-EYEJR)" proje teklif çağrısına başvuru yapabilecek kurumların çağrı ve başvuru süreci
hakkında bilgi almaları için 14-15 Mayıs 2024 tarihlerinde online bir eğitim planlanmıştır. Söz konusu online eğitime https://forms.gle/y3x98d2EnSabpcXy5 adresinde yer alan kayıt formu doldurularak katılım sağlanacak olup toplantı linki kayıt formunu dolduran kişilere eposta aracılığıyla iletilecektir.
Proje teklif çağrısına başvuru yapılmasının Oda/Borsanızca değerlendirilmesi, başvuru yapılması durumunda ilgili süreçlere ilişkin gelişmelerin e-posta
burcu.atilgan@tobb.org.tr) ile tarafımıza bildirilmesi ve çağrıya ilişkin bilgi ve online eğitim hakkında üye ve paydaşlarınızın bilgilendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,


e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK: Bilgi Notu (7 sayfa)

[Devamını oku...]

03
İlgi : 22.04.2024 tarihli ve 5697693 sayılı yazı
İlgi'de kayıtlı SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin
uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" verilmekte olup 2024 yılı ödül başvuru sürecinin başladığını, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan; proje başvuruları için "İşletme / Kamu Ödül Başvurusu" bölümünden giriş yapılarak ilgili formların 30 Mayıs 2024 tarihine kadar, bağımsız değerlendirici başvuruları için "Değerlendirici Başvurusu" bölümünden giriş yapılarak ilgili formların 17 Mayıs 2024 tarihine kadar doldurulması gerektiği belirtilmiştir.
Diğer yandan, ilgili kesimlerin Verimlilik Proje Ödülleri süreci hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak ve sürece katılımlarını artırmak amacıyla planlanan "Tanıtım ve Bilgilendirme Webinarı", 2 Mayıs 2024 Perşembe günü 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Söz konusu webinara aşağıdaki bağlantı adresinden katılım sağlanabilecektir.


Bağlantı Adresi:
https://tubitak-gov.zoom.us/j/95206922443?pwd=OHc0eGFrditjd0IzRTllL0RIOVRjQT09
Parola: 2024
Bilgilerinizi ve söz konusu webinara katılım sağlanması hususunda gereğinin yapılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,


e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

[Devamını oku...]

03
Birliğimiz himayesinde hayata geçirilen Akıllı KOBİ Platformu çalışmaları çerçevesinde KOBİ'lerin dijital dönüşüm konusunda farkındalığını artırmak amacıyla 30 Nisan 2024 Salı günü Kayseri Ticaret Odası'nda "Kayseri Dijital Dönüşüm Konferansı" gerçekleştirilecektir. Konferansa ilişkin program ekte sunulmaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde, Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğu, dijital iş servisleri, dijital satış kanalları, yenilikçi ödeme sistemleri ve açık bankacılık, dijital pazarlama, KOBİ'ler bilgi hizmetleri süreçleri, İK süreçlerinde dijitalleşme, TOBB Karbon Platformu anlatılacak, oturumlarda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.
Katılım ücretsizdir.
Bilgilerinizi, ilgili konferansa organ üyeleriniz ve çalışanlarınız ile birlikte katılımınızı, konferansı sosyal medya hesaplarınız, internet siteniz varsa diğer mecralarda paylaşmanızı, üyelerinize duyurarak katılımlarını
sağlamanızı arz ederim.

Saygılarımla,


e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

[Devamını oku...]

03
İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan 25.04.2024 tarihli elektronik posta.
Ekte bir örneği sunulan ilgide kayıtlı elektronik posta ve eklerinde, AB ya da Türk firmaları tarafından 01/01/2025 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin Ek-1'de sunulan liste için 7 Haziran 2024 tarihine kadar; Ek-2 ve Ek-3'te yer alan
listelerdeki eşya için halihazırda mevcut indirimli gümrük vergisi uygulamalarının sonlandırılmasına dair taleplerin ise 4 Mayıs 2024 tarihine kadar resmi yazı ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Bilgilerini ve Odanızın/Borsanızın ilgili üyelerine konu hakkında duyuru yapılmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,


e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

[Devamını oku...]

29
İlgi : 03.04.2023 tarihli ve E-94997749-552.01.05.01-00084233886 sayılı yazı.
Bilindiği üzere, 2021/22 sayılı “İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” hükümlerince sınıflandırılmış olan ihracatçı firmalar Sorumlu Denetçi istihdam etmekle yükümlüdür.

Bakanlığımız Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından anılan Tebliğ'in 11'inci maddesi hükümleri doğrultusunda 24-26 Nisan 2024 tarihlerinde Mersin'de 2024/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eklerinde yer alan tüm ürün gruplarını kapsayan Sorumlu Denetçi Eğitimi düzenlenecektir. Eğitime ilişkin duyuru Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde yapılmış olup, Kurumlarınız aracılığıyla ihracatçı firmalarda istihdam edilen çalışanların bu konuda bilgilendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

S. Murat SEYHAN
Ticaret Denetmeni Müdürü V.

[Devamını oku...]

26
İlgi yazıda, Türkiye Mezunları Programı (TMP) kapsamında ülkemiz yükseköğretim kurumlarından, dil kurslarından ve akademilerinden aldıkları eğitimi başarılı olarak tamamlayan uluslararası mezunlarımızın kendi aralarında ve Türkiye ile kurdukları iletişimin mezuniyetleri sonrasında da devamını temin etmek amacı
ile muhtelif faaliyetler yürütüldüğü belirtilmektedir.
Yazıda devamla, TMP kapsamında 150.000'den fazla Türkiye mezununun bilgilerinin derlendiği "Türkiye Mezunları Portalı"nın
https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/) hayata geçirildiği ve bir veri tabanı olması yanında Türkiye mezunları için bir kariyer sayfası yönü de bulunan portalda, dünyanın 184 farklı ülkesinde mukim, ülkemizi tanıyan ve çoğunlukla Türkçe bilen Türkiye mezunlarına yönelik ülkemizin diğer ülkelerdeki kamu veya özel sektör girişimleri bünyesinde istihdam olanaklarının duyurusu yapılmakta olduğu ve ihtiyaca göre nitelikli mezunların iş başvuruları alınmakta veya ilgililere yönlendirildiği ifade edilmektedir.
Söz konusu Portaldan şirketlerimizin istifade etmesi amacıyla ekte yer alan afişler ve broşürler ile web sitesinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 36İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son